Má smysl islám zakázat?

31. srpna 2016 v 16:47 | Dr. Miroslav Krejčí |  Islám
Po zveřejnění prohlášení nizozemského politika Gerta Wilderse, který požaduje zákaz islámu jako paradigmatu zla je nabízí otázka, zda má takové zásadní opatření vůbec smysl. Naše obyvatelstvo, které ještě dobře pamatuje komunistickou totalitu, je velmi citlivé na jakékoli zakazování ze strany státní moci. To lze jistě pochopit. Méně pochopitelné už je, když tato citlivost zajde u intelektuální elity do extrému a ona ztratí schopnost odlišovat, který zákaz omezuje svobodu, a který ji naopak chrání.

Právě tak se jí jeví obyčejné slovo "plot" jako jakýsi s diktaturou neoddělitelně svázaný pojem, který vždy jen někoho někde uzavírá. Skutečnost, že plot má také ochrannou funkci, odsunula totalitní zkušenost mimo horizont těchto lidí. Takový přístup v sobě kdesi skrývá tendenci k fanatismu a zásadně potlačuje kritické myšlení. Proto nejsou takoví politici, žurnalisté, spisovatelé i jiní jinak vzdělaní lidé schopni se jako elity v kladném slova smyslu chovat. Pro společnost má takovéto selhání elit vážné, někdy až fatální následky. A s obranou demokracie a dalších klíčových hodnot západní společnosti, s pomocí zákazu takové hodnoty ničit, je to úplně stejné.
Předně bychom si měli s maximální odpovědností pravdivě odpovědět na otázku, jaký faktický smysl má demokracie a svoboda jedince, včetně svobody náboženského vyznání, když ji zpřístupníme i takovým silám, které je programově chtějí zničit a ostatní o ně připravit, a které se tím ani netají, a dějiny nám o jejich chování a skutcích poskytují dostatek informací v tom smyslu, že jakoukoli civilizaci, která se s nimi chtěla dělit o moc, případně s nimi spolupracovat, dříve či později buď ovládly a časem zcela zničily, nebo způsobily jejímu obyvatelstvu nezměrné utrpení a ohromné materiální škody. Vybojovat svobodu pro svou zemi pak stálo velké množství lidských životů.
S nacismem a komunismem učinila evropská civilizace ve 20. století dramatickou zkušenost, za níž zaplatily životem milióny lidí. Přitom nelze popřít, že tato zkušenost nebyla nevyhnutelná. Nevyhnutelnou se stala až tehdy, kdy společenské elity odmítly varovné hlasy, které předem před nebezpečím zmíněných ideologií racionálně varovaly. V zemích, kde nacismus a komunismus doslaly možnost podílet se na demokratické soutěži o politickou moc (Německo, ČSR), záhy demokracii zničily. Když dnes naše civilizace opět čelí stejnému problému v případě islámu, je třeba si připomenout jednotlivé atributy obou zmíněných totalitních ideologií a jeden po druhém je postupně porovnat je s teorií a praxí islámu. Pro toto posouzení zde není podstatné, zda jsou uctíváni a fakticky zbožštěni dávno mrtví lidé, nebo stojí-li za fakticky politickou doktrínou boje o světskou moc nějaká fiktivní nadpřirozená bytost, která ji skrývá pod pláštíkem náboženství. Ptejme se tedy.
Nacismus i komunismus usilovaly o ovládnutí světa. Usiluje o totéž islám?
Obě ideologie vyzývaly k násilí vůči lidem jiného přesvědčení a ospravedlňovaly jejich zabíjení; jak se staví k zabíjení jinověrců svaté islámské texty?
Obě své odpůrce ve velkém měřítku vraždily. Činil tak v dějinách také islám?
Obě ve své teorii legitimizovaly užití násilí a teroru vůči svým odpůrcům jako nástroje své politiky a šíření své ideologie a těchto nástrojů v praxi hojně užívaly. Legitimizuje a užívá takto legitimizovaného násilí jako nástroje šíření své víry také islám?
Nacismus i komunismus nepřipouštěly svobodu slova. Kritiku svých myšlenek pokládaly za největší provinění a kritiky všemi prostředky umlčovaly. Činil nebo činí tak také islám?
Obě ideologie neuznávaly a brutálně potlačovaly lidská práva v pojetí OSN. Činí tak také islám, resp. jak dnes definují islámské autority lidská práva? Jak se stavějí k judaisticko-křesťanské představě lidských práv?
Obě potlačovaly všechny ostatní ideologie, včetně náboženství. Věřící zvláště pak v komunismu byli za veřejné vyznávání jejich víry pronásledováni. Činí tak u jinověrců v muslimských zemích také islám? Mohou křesťané i další jinověrci v muslimskýchzemích svobodě stavět své kostely, veřejně vyznávat svou víru a prezentovat své hodnoty, aniž by je v tomto islám jakkoli omezoval nebo dokonce pronásledoval?

Především je třeba zdůraznit to, co tvrdí všechny islámské autority: existuje pouze jediný islám. A to je ten, který byl postulován Mohamedem v Koránu. Když někdo hovoří a "variantách islámu", je třeba jasně říci, že žádné varianty islámu fakticky neexistují. Něco takového Mohamed v Koránu jednoznačně vylučuje. Spor mezi šíity a sunnity není ideologický, ale kompetenční. Nemohou se shodnout, kdo je legitimním následníkem Mohamedovým a již 1400 let se kvůli tomu s krátkými přestávkami zabíjejí dodnes. Jediné, co se liší, je praktikování islámu a to jenom tím, na které Mohamedovy výroky a požadavky je aktuálně kladen větší či menší důraz. Korán platí pro všechny úplně stejně, neboť je zde jasně uvedeno, že vše, co Mohamed říká, je vyjádřením Alláhovy vůle (súra 53). Wahábismus pouze klade větší důraz na násilné atributy islámu, tedy na Mohamedovy výzvy k násilí, které v Koránu reálně existují (viz níže). Ideologicky a v cílech se wahábismus nijak neliší od umírněného praktikování islámu, které chtějí téhož cíle - vítězství islámu ve světě - dosáhnout cestou propagandy a již řadu let fakticky uskutečňovaným politickým, literárním a kulturním džihádem. Na džihád je třeba se dívat na něco jako islámský "světový názor".
Namátkou vybrané myšlenky islámu z Koránu.
2:191 "Zabíjejte je (nevěřící) všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití"
4:34 "Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám)... A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušné, nevyhledávejte proti nim důvody."
8:12 "A hle, Pán tvůj vnukl andělům: "Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!"
8:17 "Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou.."
9:5 "Až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!"
9:73 "Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně!"
9:123 "Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost .."
17:16 "A když si přejeme zahubit město nějaké, poručíme boháčům jeho, aby v něm nepravosti páchali a pak uskuteční se slovo Naše nad ním vyřčené a zahubíme je zničením dokonalým."
26:201 "oni však (nevěřící)v toto zjevení neuvěří, pokud trest bolestný neuzří."
32:22 "Kdo je nespravedlivější než ten, jenž ....od nich se odvrátí? My věru se provinilým pomstíme."
33:61 "Prokleti budou (nevěřící), kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti."
48:29 "Muhammad je posel Boží; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou."
5:33 "A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti nebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný."

9:39 "Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným."
18:59 "A zahubili jsme obyvatele oněch měst, když stali se nespravedlivými, a stanovili jsme pro záhubu jejich lhůtu slíbenou."
19:98 "Kolik pokolení před nimi jsme již zahubili! Můžeš snad jediného z nich ucítit či šepotu jejich naslouchat?"
22:45 "Kolika městům jsme již dali zahynout, protože byla nespravedlivá a dnes jsou od základu zpustošena! A kolik studní je zasypáno a kolik vznosných zámků zbořeno! 43:55 "A když Nás rozhněvali, pomstili jsme se jim a všechny jsme je utopili"
44:15 "Jestliže jen trochu od vás trest tento odvrátíme, vy zcela jistě se do nevěrectví navrátíte,
44:16 "..však v den, kdy udeříme velkým útokem, pomsty Naší okusíte!"

O zásadním zajištění náboženské svobody v Evropě není sporu. Z uvedeného je ovšem zcela zřejmé, že konkrétně v případě islámu stojí otázka takto:
1) Má ve svobodné společnosti člověk právo vyznávat islám jako náboženství, které je od svého založení koncipováno a fakticky již víc než 1400 let praktikováno jako politická doktrína, která je prokazatelně založena na hodnotách s demokratickými principy Západu a jeho tolerancí neslučitelných, neboť prokazatelně fakticky obsahuje náboženskou, kulturní i politickou nesnášenlivost, netoleranci a propaguje až brutální násilí vůči jinověrcům a údajným odpadlíkům včetně jejich zabíjení?
2) Má člověk v naší civilizaci disponovat právem vyznávat a praktikovat islám jako víru, jejímž deklarovaným cílem je podle její nejvyšší autority (Alláha) dosažení stavu, kdy budou všichni lidé vyznávat právě jen islám jako jedinou pravou víru a za tímto účelem legitimizuje tatáž nejvyšší autorita, označena v Koránu jako neomylná, jakékoli formy násilí na jinověrcích a odpadlících včetně těch nejbrutálnějších?
O tak závažných otázkách by neměli rozhodovat politici, ale sami občané v plebiscitu. Jde přece o zásadní otázky, které se bezprostředně týkají jejich životů a jejich svobod.

Abychom mohli na výše uvedené otázky spravedlivě, odpovědně a logicky odpovědět, musíme porovnat, do jaké míry koresponduje praktické vyznávání islámu s jeho teoreticky postulovanými východisky a hodnotami, a to jak v dějinách, tak v současnosti. Je realitou, že všude, kam se islám rozšířil, fakticky se sebou přinesl a přináší dodnes násilí, potlačení práv žen i jinověrců a brutální zabíjení nevinných obětí, včetně žen a dětí. Ze všeho výše uvedeného lze explicitně oprávněně dovodit, že muslimy fakticky praktikované bezohledné až brutální chování k jinověrcům, včetně jejich zabíjení plně koresponduje s požadavky islámských svatých textů. Důkazem je skutečnost, že toto násilí je v Koránu prorokem Mohamedem vyžadováno a Alláhem jako nejvyšší islámskou autoritou také plně legitimizováno.
Pokud se tedy svobodně rozhodneme, že muslimové mají plné právo tento autentický islám v našich zemích vyznávat, pak si musíme být vědomi toho, že tím zcela zásadně znevýhodníme všechny ty ostatní náboženské systémy, které násilí nevyznávají, přímo odmítají a nepraktikují. Připomeňme si slova Talmudu: "Kdo se chová laskavě k nelaskavým, chová se nelaskavě k laskavým."
Měli bychom též odůvodnit, proč násilí, zcela otevřeně hlásané islámem, je pro naši svobodu a hodnoty natolik přínosné, že mu obětujeme nejen naši nenásilné křesťanské hodnoty a tradice, ale též všechny nenásilné ideologie, které nemohou v konfrontaci s násilným islámem obstát a také v přímé konfrontaci s ním v dějinách neobstály.

Podle mého názoru nemůže a nikdy být nesmí smyslem náboženské svobody umožnit jedné kastě lidí, vyznávající v teorii i praxi jakoukoli násilnou ideologii či náboženství, aby programově a předvídatelně zotročilo lidi vyznávající hodnoty a náboženství jiná, která násilí odmítají. Takovýto výklad náboženské svobody by byl absurdní a nepřijatelný. Jsem přesvědčen, že ochranou svobody a demokracie jsme povinováni také našim dětem. Předat jim Evropu, kterou si islám postupně podmaní, by byl zločin.
V případě, že však islámu předmětné právo přiznáme, pak musíme počítat s tím, že nás to dovede do absurdních situací. Nesmíme zapomenout, že pak musejí mít i jiní věřící právo na stejný přístup. Mají-li si lidé být rovni ve svých právech a před zákonem, pak právo na vyznávání té které víry nemůže být omezeno ani počtem jeho vyznavačů, ani výběrem jeho svatých osob a symbolů. Jestliže tedy dnes jakkoli malá skupina lidí prohlásí třeba Adolfa Hitlera za svého svatého, jeho Mein Kampf za svatý kodex nové víry a založí novou církev, která se přihlásí k Hitlerově odkazu, jakkoli to zní absurdně, musejí mít tito lidé stejné právo na respektování jejich volby pro ně "svatých" ideálů jako přiznáme muslimům. V takovém případě ani jim nemůže nikdo předepisovat, v co mají věřit a musejí mít též právo svou víru i veřejně vyznávat. Že věří ve zlo a v zabíjení? To muslimové také, jak to lze v muslimských svatých textech prokázat. Nelze připustit, aby jedni měli mít právo to "své" zlo vyznávat a ti druzí to odlišné "své" nikoli. Jsem přesvědčen, že nebude-li islám v Evropě postaven mimo zákon, a jeho nezákonnost důsledně vymáhána, nabude časem takové síly, že ohrozí samu existenci naší civilizace.
Odpůrci budou namítat, že zákaz islámu vyvolá v Evropě velký konflikt s muslimskou menšinou. To je ale demagogií, protože konflikt s jakoukoli neislámskou civilizací je prorokem Mohamedem naprogramován v samotné podstatě islámu již od doby jeho vzniku. V dnešní Evropě se stal nevyhnutelným teprve ve chvíli, kdy jsme opustili moudrou opatrnost a předvídavost našich předků a umožnili tak rozsáhlou muslimskou imigraci, aniž bychom si všimli, že se ve skutečnosti jedná o kolonizaci.
Přicházející muslimové nechtějí převzít naše hodnoty, nýbrž chtějí v Evropě prosadit hodnoty islámu tak, jak jim to velí jejich prorok Mohamed. Fakticky jsme tak v Evropě vytvořili velký potenciál lidských zdrojů, využitelný pro islámský džihád. Tento potenciál nyní mohou muslimové proti nám kdykoli mobilizovat, když se pokusíme invazi jejich násilné ideologie zastavit. Jsem přesvědčen, že tak učiní.
Jakkoli je to hrozné, konflikt je neodvratný a zákaz islámu jej může maximálně uspíšit. Alternativou bohužel není a nikdy ani nebylo mírové soužití a vzájemná tolerance s islámem, neboť to Alláh prostřednictvím Mohamedovým zapovídá. A zpochybnit Alláhovu vůli si žádný muslim nedovolí, nechce-li být označen za odpadlíka a svými souvěrci zabit, jak prorok požaduje. Alternativou je pro nás v dnešní situaci jen podvolení se islámu.
Je-li však ještě možné naši civilizaci a naše hodnoty zachránit, pak se pokusme udělat to bez zášti, civilizovaně a bez násilí. Obávám se však, že násilná povaha islámu nám násilný konflikt vnutí a ten si vyžádá nepředstavitelně veliké oběti na životech a uvrhne Evropu do skutečné bídy na mnoho let. Je to jen zdravý rozum, který nás může zachránit. Ale nedělejme si iluze, neboť ani ten nás nezbaví odpovědnosti za naši dlouhou lhostejnost k chybám, nezodpovědnosti, pokrytectví a hlouposti našich politiků. Cenu už zaplatit musíme a ta bude zajisté vysoká.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jakub Jakub | 23. října 2016 v 7:54 | Reagovat

Konečně jsem našel novou práci, na www.personalistika.cz ji můžeš najít i ty.

2 Jakub Jakub | 23. října 2016 v 21:39 | Reagovat

Správný web s nabídkou prací nalezneš zde www.personalistka.cz

3 Radikbup Radikbup | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 20:39 | Reagovat

Мой viber, whatsApp: пишите 8-996-725-57-87  скайп kruzzor

Могу долго расписывать какой я молодец, сколько десятков лет у меня опыта в данной сфере, но я предпочитаю "воде" реальные факты.Поэтому хватит лирики, вот что я могу предложить:
------------------------------------
1. Качество услуг на уровне ведущих компаний.
---
2. Цены существенно ниже чем в компаниях (зачастую в разы).
---
3. Постоянная доступность, готовность ответить на интересующие Вас вопросы (ну разве что не ночью), то есть не нужно писать письма и сутками ждать ответа.
---
4. ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОРТФОЛИО РЕАЛЬНЫХ РАБОТ. ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ПРОСТО ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРАМ, УКАЗАННЫМ НА САЙТАХ.
---
5. Мой опыт работы в рекламном агентстве позволяет выделить ваш продукт среди конкурентов, что значительно повысит вашу прибыль от сайта в дальнейшем.
---
6. Люблю креативить. Это можно увидеть в моих работах.
---
7. При желании можно встретиться и побеседовать лично.
---
8. Также могу предложить: SEO продвижение сайта, контекстную рекламу Я.Директ и SMM продвижение в социальных сетях
---
Я надеюсь, что первоначальной информации достаточно, ЗВОНИТЕ ;)
-------------------------------------
Сайт-визитка, лендинг, лэндинг, landing page, интернет-магазин, портал, корпоративный сайт.

My viber, whatsApp: write 8-996-725-57-87 Skype kruzzor

I can paint for a long time what I'm good, how many decades I have experience in this field, but I prefer "water" real facts.So enough lyrics, that's what I can offer:
------------------------------------
1. Quality of services at the level of leading companies.
---
2. Prices are significantly lower than in companies (often at times).
---
3. Constant availability, willingness to answer your questions (well, except at night), that is not necessary to write letters and wait for a day for an answer.
---
4. READY TO SUBMIT A PORTFOLIO OF REAL WORK. YOU CAN CHECK JUST BY CALLING THE NUMBERS LISTED ON THE WEBSITES.
---
5. My experience in the advertising Agency allows you to distinguish your product from competitors, which will significantly increase your profits from the site in the future.
---
6. Love to be creative. This can be seen in my works.
---
7. If you wish, you can meet and talk in person.
---
8. I can also offer: SEO promotion

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama